Posted on

สถิติบน Social Network ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา #welovekingthailand ขึ้นอันดับ1

วันนี้วันที่ 5 ธันวาคม 2555 เป็นวันประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของชาวไทย ที่เหล่าผสกนิกรทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต  เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยประชาชนบางรายได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆด้วย

Continue reading สถิติบน Social Network ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา #welovekingthailand ขึ้นอันดับ1