Posted on

Alibaba ประกาศลงทุนใน Lazada เพิ่มอีก 2 พันล้านดอลลาร์ เชื่อมั่นในตลาด Southeast Asia

alt="Lazada"

Alibaba ประกาศวันนี้ว่าจะเพิ่มเงินลงทุนในอีคอมเมิร์ซ Lazada อีกถึง 2 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เมื่อรวมกับเงินลงทุนในอดีต ในปี 2016 และ 2017 ตอนนี้ Alibaba ได้ลงทุนไปแล้วรวมถึง 4 พันล้านดอลลาร์ Continue reading Alibaba ประกาศลงทุนใน Lazada เพิ่มอีก 2 พันล้านดอลลาร์ เชื่อมั่นในตลาด Southeast Asia