Posted on

เมื่อ ไหร่ UPS APC BX625CI-MS จะปิดระบบในกรณีที่ไม่มีโหลด

ปิดระบบเมื่อไม่มีโหลด
เครื่อง UPS จะดับเพื่อประหยัดพลังงาน ขณะที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ UPS จะตรวจจับ
ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กำลังใช้พลังงานน้อยกว่า 15 W เป็นเวลามากกว่า 15 นาทีหรือไม่
สามารถเปิดหรือปิดใช้งานโหมดปิดเครื่องเมื่อไม่มีโหลด ผ่านโหมด ตั้งโปรแกรม ที่อธิบายไว้
ด้านล่าง

การปรับความไวต่อแรงดันไฟฟ้า
ถ้า Back-UPS เปลี่ยนไปใช้พลังงานแบตเตอรี่บ่อยเกินไปหรือน้อยเกินไป ให้ปรับการตั้ง
ค่าแรงดันไฟฟ้าและความไว:
1. ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่ Back-UPS เชื่อมต่อเครื่อง Back-UPS กับเต้าเสียบ
ผนัง ควรปิดเครื่อง Back-UPS
2. กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที ไฟ LED จะติดสว่างเป็นสีเหลือง
เพื่อแสดงว่าเครื่อง Back-UPS อยู่ในโหมด ตั้งโปรแกรม
3. ไฟ LED จะกะพริบเป็นสี สีเขียว สีแดง หรือเหลืองอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแสดง
ระดับความไวปัจจุบัน เครื่อง Back-UPS จะส่งเสียงเตือนเพื่อแสดงว่ามีการเปิดใช้งาน
โหมดปิดเครื่องเมื่อไม่มีโหลด โปรดดูตารางสำหรับคำอธิบายระดับความไวต่อ
แรงดันไฟฟ้าถ่ายโอน
4. หากต้องการเลือกความไวต่ำ ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด จนกว่าไฟ LED จะกะพริบเป็นสีเขียว
5. หากต้องการเลือกความไวปานกลาง ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด จนกว่าไฟ LED จะกะพริบ
เป็นสีแดง
6. หากต้องการเลือกความไวสูง ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด จนกว่าไฟ LED จะกะพริบเป็นสีเหลือง
7. หากต้องการออกจากโหมด ตั้งโปรแกรม ให้รอห้าวินาที แล้วไฟ LED ทั้งสองก็จะดับ
โหมดตั้งโปรแกรม จะไม่ทำงาน

ข้อมูลจาก schneider electric

Share Button